Mẫu giấy đề nghị thay đổi Chủ Hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

TÊN HỘ KINH DOANH
__________
Số:……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch…………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:……………………………………………………………………………………

Cấp lần đầu ngày:…/…/…… tại:……………………………

Thay đổi lần cuối ngày:…/…/…… tại:……………………………

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):……………………………………. Fax (nếu có):…………………………………………………………………

Email (nếu có):………………………………………….. Website (nếu có):………………………………………………………….

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành viên hộ gia đình ủy quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh

Tặng cho hộ kinh doanh

Bán hộ kinh doanh

Thừa kế hộ kinh doanh

  1. Người tặng cho/Người bán/Người chết/Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………… Giới tính:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:………/……/…….. Dân tộc:………………….. Quốc tịch:………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./…./…. Nơi cấp:………….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):……………………… Email (nếu có):…………………………………………………………

  1. Người được tặng cho/Người mua/Người thừa kế/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………… Giới tính:……………………………………………………………………………………

Sinh ngày:……….. /…… /……… Dân tộc:……………… Quốc tịch:………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………………….

Ngày cấp:…./…./…. Nơi cấp:………….. Ngày hết hạn (nếu có):…/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có):…………………………… Email (nếu có):…………………………………………………………

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/NGƯỜI MUA/

NGƯỜI THỪA KẾ/CHỦ HỘ KINH DOANH

SAU KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)

CHỦ HỘ KINH DOANH

TRƯỚC KHI THAY ĐỔI

(Ký và ghi họ tên)

 

 

#Dịch vụ tư vấn thực hiện thay đổi chủ hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *