Hiến pháp Việt Nam 1959

Hiến pháp Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành năm 1959 có hiệu lực 01/1/1960 đến ngày 19/12/1980.

Hiến pháp là gì?

Hiến pháp là một hệ thống cao nhất của pháp luật quy định những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập thủ tục, quyền hạn, trách nhiệm của một chính quyền. Nhiều hiến pháp cũng bảo đảm các quyền nhất định của nhân dân.

Tải xuống

Hiến pháp 1959_ hiệu lực 01.1.1960_19.12.1980

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *