Bộ luật hình sự 1999

Bộ luật này có hiệu lực từ 01/7/2000 đến 01/01/2018

[embeddoc url=”https://luatsumiendong.vn/wp-content/uploads/2021/08/2.-Bo-luat-hinh-su-so-15_1999_QH10_hieu-luc-01.7.2000_01.01.2018.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

→Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 1999

→Bộ luật hình sự 2015

→Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2015

Trả lời